مرور برچسب

عنصرمنیزیم

اهمیت عنصرمنیزیم در تغذیه گیاه

عنصرمنیزیم جز عناصر ضروری و پر مصرف برای رشد و نمو گیاه است و مقدار کافی آن در خاک برای تولید حداکثر عملکرد اقتصادی ضرورت دارد. اهمیت و نقش عنصرمنیزیم در تغذیه گیاه عنصر منیزیم کاتیون دو ظرفیتی با توان بسیار زیاد گیرندگی الکترون است
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )