مرور برچسب

علف های هرز

آشنایی با مهمترین آفات و بیماریهای گلخانه ای

گلخانه یا Greenhouse به فضای محدودی اطلاق می‌شود که قابلیت کنترل شرایط محیطی مناسب را برای رشد گیاهان از نواحی مختلف در سراسر سال داشته باشد ، اما در همین شرایط ایده آل نیز بیماریهای گلخانه ای همیشه با فرصتهای آن در تعارض و جنگ بوده است…