مرور برچسب

مبارزه با بیماری آنتراکنوز عدس

چگونگی کنترل بیماری آنتراکنوز عدس

بیماری آنتراکنوز عدس باعث میشود که لکه ها در ابتدا بر روی بخش های پایینی ساقه ظاهر شده و بعد از آن در بخش های دیگر گیاه توسعه پیدا می کنند. سپس برگها قهوه ای می شوند. بیماری آنتراکنوز عدس آنتراكنوز با ظهور لکه هایی روی برگ ها، ساقه
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )