مرور برچسب

تجارت خرما

آفت شپشک سبز خرما وچگونگی کنترل آن

آفت شپشک سبز خرما آفت شپشک سبز خرما یکی از مهمترین آفات درختان خرما می باشد. که در ایران، عراق، عربستان صعودی، قطـر و سودان گـزارش شده است. ایـن آفـت در تمـام مناطـق خرماخیـز خلیج فـارس و شرق میانه وجـود دارد. که
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )