مرور برچسب

گوساله شیری

آشنایی با ارزش غذایی شیر گاومیش و مقایسه آن با شیر گاو

شیر گاومیش یا شیر سایر دامهای مورد استفاده انسان یکی از حیاتی ترین مواد غذایی برای رشد و بقای یدن محسوب می شود . شیر دارای شامل۸۰ % کازئین ، ۲۰% پروتئینهای محلول است. شیر دام های مختلف ترکیبات متفاوتی دارد و از طرفی عواملی چون سن،فصل،…

پرواربندی گوساله و تاثیر نژاد و تغذیه برراندمان آن

هدف از بحث پرواربندی، تولید گوشت قرمز است. همان‌طور که می‌دانید بخش اعظم گوشت قرمز تولیدشده در جهان از گاو به دست می‌آید، ازاین‌رو پرواربندی گوساله می‌تواند به‌عنوان گزینه مطلوب جهت فراهم نمودن گوشت قرمز در جوامع بشری واقع گردد.