مرور برچسب

شته

کنترل شته ها چگونه و چطور ؟

کنترل شته ها به عنوان حشراتی که عاشق تغذیه مخنصر از روی میوه ها، سبزیجات، گل ها و بسیاری از انواع دیگر گیاهان هستندبسیار اهمیت دارد ، جمعیت های این حشره بر روی قسمت سایه دار برگ ها و برنگ های مختلف به سختی رشد می کنند. برای کمک…