مرور برچسب

آفت باغات پسته

پسیل پسته و راه‌های مقابله با آن

پسیل معمولی پسته مهمترین آفت باغات پسته در ایران محسوب می‌شود. امروزه این آفت به یک معضل جدی برای باغداران تبدیل شده و سالیانه هزینه هنگفت اقتصادی را به باغداران تحمیل می‌کند. علاوه بر تبعات اقتصادی این آفت، بدون تردید سم پاشی‌های بی رویه…