آفات گندم و جو ،علف هرز ،بیماری ها و راههای کنترل آن ها

0

آفات گندم و جو در تولید محصول تاثیر گذار هستندکه انسان برای بدست آوردن محصول بیشتر مداوم آن ها را تغییر می دهد. شناخت این عوامل و روابط متقابل بین آن ها در حفظ تعادل کمی  گونه های تشکیل دهنده یک اکوسیستم اهمیت بسیار زیادی دارد.

در این مقاله به بررسی سموم کشاورزی و عوامل متعدد موثر بر روی گندم و جو از جمله آفات گندم و جو ، علف هرز گندم و جو ، بیماری های گندم و جو می پردازیم .

آفات گندم و جو ( آفات مهم و عمومی گندم و جو )

لیست آفات گندم و جو عبارتند از :

 1. آفت سن زیان آور
 2. آفت موش مغان
 3. آفت موش ورامین
 4. آفت موش کلاهو
 5. آفت ملخ ها
 6. آفت پروانه برگخوار ( مینوز )
 7. آفت شته روسی
 8. آفت شته معمولی گندم
 9. آفت تریپس گندم
 10. آفت سوسک سیاه گندم
آفات گندم و جو

سموم قابل استفاده برای از بین بردن آفات گندم و جو :

 1. برای از بین بردن آفت سن زیان آور سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم دلتامترین
  • سم فنیتروتیون
  • سم تری کلرفن
 2. برای از بین بردن آفت موش مغان و آفت موش ورامین سموم زیر قابل استفاده می باشد :
  • سم فسفردوزنگ
  • سم برومادیالون

۳. برای از بین بردن آفت موش کلاهو سموم زیر قابل استفاده می باشد :

 • سم فسفید منزیم

۴. برای از بین بردن آفت ملخ ها سموم زیر قابل استفاده می باشد :

 • سم فنیتروتیون
 • سم مالاتیون

۵. برای از بین بردن آفت پروانه برگخوار ( مینوز ) سموم زیر قابل استفاده می باشد :

 • سم دیازینون

۶. برای از بین بردن آفت شته روسی و آفت شته معمولی گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد :

 • سم پیریمیکارب
 • سم اکسی دیمتون متیل
 • سم دیمیتوات

۷. برای از بین بردن آفت تریپس گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد :

 • سم اکسی دیمتون متیل
 • سم دیکلرووس

۸. برای از بین بردن آفت سوسک سیاه گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد :

 • سم دیازینون
 • سم فوزالون
 • سم کلرپیریفوس

علف هرز گندم و جو ( علف های هرز مهم گندم و جو )

لیست علف هرز گندم و جو عبارتند از :

 1. علف هرز یولاف بهاره
 2. علف هرز یولاف زمستانه
 3. علف هرز علف خونی
 4. علف هرز چچم
 5. علف هرز دم روباهی کشیده
 6. علف هرز جودره
 7. علف هرز جو وحشی
 8. علف هرز چودار
 9. علف هرز بروموس
 10. علف هرز خردل وحشی
 11. علف هرز تربچه وحشی
 12. علف هرز شلمی
 13. علف هرز ماشک
 14. علف هرز بی تی راخ
 15. علف هرز شقایق
 16. علف هرز خلر وحشی
 17. علف هرز کنگر وحشی
 18. علف هرز سلمک
 19. علف هرز سرشکافته
 20. علف هرز پیچک صحرایی
 21. علف هرز ماستونک
 22. علف هرز پنیرک
 23. علف هرز تلخه
 24. علف هرز شیرین بیان

سموم قابل استفاده برای از بین بردن علف هرز گندم و جو :

 1. برای از بین بردن علف هرز یولاف بهاره ، علف هرز یولاف زمستانه ، علف هرز علف خونی ، علف هرز چچم ، علف هرز دم روباهی کشیده ، علف هرز جودره ، علف هرز جو وحشی ، علف هرز چودار ، علف هرز بروموس از سم کلودینافوپ پروپارژیل استفاده گردد.
 2. برای از بین بردن علف هرز خلر وحشی ، علف هرز کنگر وحشی ، علف هرز سلمک ، علف هرز سرشکافته ، علف هرز پیچک صحرایی ، علف هرز ماستونک ، علف هرز پنیرک ، علف هرز تلخه ، علف هرز شیرین بیان از سموم زیر استفاده گردد :
 • سم تری بنورون متیل
 • سم توفوردی ( ۲,۴,D )

بیماری گندم و جو ( بیماری های مهم گندم و جو )

لیست بیماری های مهم گندم و جو عبارتند از :

 1. بیماری سیاهک پنهان گندم
 2. بیماری سیاهک آشکار گندم
 3. بیماری سیاهک آشکار جو
 4. بیماری سیاهک پنهان ( سخت ) جو
 5. بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم
 6. بیماری لکه قهوه ای نواری جو
 7. بیماری سیاهک هندی
 8. بیماری زنگ های غلات ( گندم )
 9. بیماری سفیدک پودری
 10. بیماری فوزاریوم خوشه گندم
 11. بیماری نماتد گالزا
 12. بیماری نماتد مولد زخم ریشه
 13. بیماری نماتد سیستی گندم و جو

سموم قابل استفاده برای از بین بردن بیماری گندم و جو :

آفت گندم و جو

 1. برای از بین بردن بیماری سیاهک پنهان گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم تریادیمنول
   • سم تبوکونازول
   • سم دیفنوکونازول
 2. برای از بین بردن بیماری سیاهک آشکار گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم کاربندازیم
   • سم دیفنوکونازول
   • سم تبوکونازول
   • سم تریادیمنول
 3. برای از بین بردن بیماری سیاهک آشکار جو سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم کاربندازیم
   • سم تریادیمنول
 4. برای از بین بردن بیماری سیاهک پنهان ( سخت ) جو سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم کاربوکسین تیرام
 5. برای از بین بردن بیماری سیاهک پنهان پاکوتاه گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم دیفنوکونازول (FS-DS)
 6. برای از بین بردن بیماری لکه قهوه ای نواری جو سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم ایپرودیون + کاربندازیم
 7. برای از بین بردن بیماری سیاهک هندی سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • ضدعفونی بذور قبل از کاشت با قارچکش های
   • سم پروپیکونازول
   • سم تبوکونازول
 8. برای از بین بردن بیماری زنگ های غلات ( گندم ) سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • سم تبوکونازول
  • سم پروپیکونازول
 9. برای از بین بردن بیماری سفیدک پودری سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • سم پروپیکونازول
 10. برای از بین بردن بیماری فوزاریوم خوشه گندم سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • سم پروپیکونازول
 11. برای از بین بردن بیماری نماتد گالزا ، بیماری نماتد مولد زخم ریشه ، بیماری نماتد سیستی گندم و جو سموم زیر قابل استفاده می باشد:
  • سم نماکلین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )