مرور برچسب

آفات کلزا

آفت لکه برگی روشن کلزا

آفت لکه برگی روشن کلزا می تواند به برگها، ساقه ها و غلافها حمله کند. علائم در لپه ها ممکن است به صورت یکسری نقاط مشاهده شود. آفت لکه برگی روشن کلزا این بیماری کلزا می تواند به برگها، ساقه ها و غلافها حمله کند.بیماری لکه برگی روشن

آفت سنک بذرخوار کلزا

آفت سنک بذرخوار کلزا در سالیان گذشته در مزارع کلزا به عنوان آفت پایان فصل حضور داشته که البته در اواخر فصل رشد کلزا و زمان رسیدن غلاف ها، دانه ها و حتی پس از برداشت در مزارع، حشرات کامل آن نیز وجود دارد. آفت سنک بذرخوار کلزا
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )