آفت سنک بذرخوار کلزا

0

آفت سنک بذرخوار کلزا در سالیان گذشته در مزارع کلزا به عنوان آفت پایان فصل حضور داشته که البته در اواخر فصل رشد کلزا و زمان رسیدن غلاف ها، دانه ها و حتی پس از برداشت در مزارع، حشرات کامل آن نیز وجود دارد. 

آفت سنک بذرخوار کلزا

سنک کلزا مانند اغلب سنکهای جنس Nysius عموماً از بذر گیاهان میزبان خود تغذیه میکند، اگرچه تغذیه از بافتهای آوندی نیز در بین آنها عمومیت دارد.

این سنک جزو فون حشـرات ایران بوده و قبل از گسترش کشت کلزا، روی علفهای هرز و گیاهان مختلـف بـه ویـژه گیاهـان خانواده کلم در جمعیت های پایین وجود داشته است.

حشرات کامل و پوره های ایـن سـنک در مناطقی که به دلیل شرایط آب و هوایی، برداشت کلزا به تأخیر می افتد به مزارع کلزای سـبز و دیرکشت شده حمله ور شده و سبب از بین رفتن آنها می شوند.

آفت سنک بذرخوار کلزا

نحوه خسارت

در شرایط طبیعی، قبل از برداشت محصول، ابتدا حشرات کامل بصورت پراکنده در کف مـزارع برداشت نشده، مشاهده می شود.

به محض برداشت محصول و دپو شدن بقایای گیاهی، حشرات کامل جفتگیری کرده و روی خاک و شکاف زمین تخم ریزی می کنند.

پوره ها ضمن تغذیه از بذور ریخته شده روی زمین و بقایای گیاهی آبدار، علفهای هرز و یا بوته های کلزای سـبز شـده
در مزارع، به رشد و تکثیر ادامه می دهند.

دوره پورگی نسل اول حدود یکماه از اردیبهشـت تـا اواسط خرداد طول می کشد و نسل دوم از اواسط خرداد تا تیرماه و نسل سوم از اواسط تیرماه تا اواسط مرداد طول می کشد.

علایم

با توجه به زمانی که بوته درگیر این مساله می شود، علایم به صورت ضعف و کوتاهی بوته، ریزش گل و غنچه، عدم رشد و کوچک ماندن غلاف‌ها، عدم تشکیل دانه در غلاف، پوک شدن و یا ریز بودن دانه‌ها خود را نشان می دهد.

این خسارات شباهت زیادی با آسیب وارده از طرف شته مومی می باشد.

سایر مطالب:

روش های کشت و آبیاری کلزا

کنترل و مبارزه

ردیابی و شناسایی آفت:

همزمان با رسیدن غلافها، ردیابی و شناسایی مزارع آلوده توسط کشاورزان و کارشناسان منطقه
به منظور آمادگی برای عملیات کنترل ضروری است.

کنترل زراعی:

۱ -جمع آوری بقایای گیاهی محصول از مزرعه برای جلوگیری از دسترسی سنک بذر خوار
کلزا به غذای مناسب و کافی، توصیه میشود.
۲ -انجام شخم عمیق پس از برداشت در مناطق آلوده به منظور خارج ساختن بذور ریخته
شده، از دسترس حشره و نیز مدفون نمودن تخم آفت در خاک، باعث کاهش جمعیت
نسل بعد شده و خطر هجوم آفت را کاهش میدهد.

کنترل شیمیایی:

در صورتی که جمعیت فراوان سنک بذر خوار کلزا در مزارع برداشت شده مشاهده شود، ضمن
سمپاشی مزرعه آلوده، مزارع همجوار آن تا فاصله دو متر از حاشیه با یکی از سموم ارگانو
فسفره (از جمله دیازینون %۶۰ Ec به میزان ۵.۱-۱ لیتر در هکتار و یا دورسبان %۴۰ Ec به
میزان ۵.۱-۱ لیتردر هکتار) سمپاشی شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )