مرور برچسب

آفات کشاورزی

کرم ساقه خوار درخت یا “کرم خراط ” و روشهای مبازره با آن

شکل شناسی کرم ساقه خوار: کرم ساقه خوار ،حشره کامل سوسک شاخک بلندی است با بدنی کشیده به طول 20-18 میلی متر و عرض 4 میلی متر و به رنگ عمومی سیاه دیده می شود .تخم این سوسک شبیه به کاسه لاک پشت بوده که قسمت صاف آن برروی ساقه درخت چسبیده و