محلول پاشی سموم درختان سیب

0

محلول پاشی سموم درختان سیب لازمه یک کشاورزی موفق، بهره‌مندی از علم کشاورزی و شناسایی نقاط قوت و ضعف محصولی است که قصد پرورش آن را داریم.

اهمیت داشتن برنامه جامع محلول پاشی سموم درختان سیب

سیب یکی از پرطرفدار‌ترین میوه‌های موجود در جهان است که تنوع بالا و البته طعم بسیار لذیذی دارد. علاوه بر هرس، آبیاری و کوددهی، سم‌پاشی بخشی مهم و ضروری در نگهداری و پرورش این محصول ارزشمند است.

توجه داشته باشید که این یک برنامه جامع و کلی می باشد و می تواند بر حسب شرایط دچار تغییر شود:

مرحله رشدینام شیمیاییمقدار سم در ۲۰۰ لیتر آبکنترل بیمارینکته ها
مرحله Green tip (سبز شدن جوانه)کاپتان، دودین یا زیرام ۷۵ گرم / لیتر + دیفنکونازول ۵۰ گرم / لیتر SCبه ترتیب ۶۰۰ گرم، ۲۰۰ گرم، ۶۰۰ میلی لیتر، ۶۰ میلی لیترسفیدک پودری / اسکب
صورتی شدن جوانه (Pink bud)مانکوزب یا پروپینب یا دیفنکونازولبه ترتیب ۶۰۰ گرم، ۶۰۰ گرم ، ۳۰ میلی لیتراسکب
ریزش گلبرگ یا مرحله نخودی (Petal Fall/ Pea Stage)کاربندازیم یا تیوفانات متیل یا هگزاکونازول یا مایکلوبوتانیل یا فلوسیلازول ۴۰% EC تبوکونازول ۵۰% + تریفلوکسی استروبین ۲۵% WGمطابق لیبل سماسکب / سفیدک پودری
ریزش گلبرگ یا مرحله نخودی (Petal Fall/ Pea Stage)تبوکونازول ۸% + کاپتان ۳۲% SCمطابق لیبل سماسکب / سفیدک پودری
ریزش گلبرگ یا مرحله نخودی (Petal Fall/ Pea Stage)بوسکالید ۲۵.۲% + پیراکلواستروبین ۱۲.۸% یا مترافنون ۵۰۰گرم/لیتر SCمطابق لیبل سملکه برگی آلترناریایی
رشد میوه (گردویی شدن)مانکوزب یا پروپینب یا دودین ۵۵% + پیراکلوستروبین ۵%WG600 گرم + ۶۰۰ گرملکه برگ آلترناریا / بلایت / لکه برگی آلترناریا / ریزش زودرس برگاگر دما بالای ۳۰ درجه سانتی گراد است و شرایط خشک شدن آهسته وجود دارد، دودین را اسپری نکنید.
رشد میوه (گردویی شدن)تبوکونازول ۸% + کاپتان ۳۲% SC یا فلوکساپیروکساد ۲۵۰ گرم در لیتر + پیراکلوستروبین ۲۵۰ گرم در لیتر ۵۰۰ SCبه ترتیب، ۱۵۰ گرم، ۲۰۰ گرم، ۵۰۰ میلی لیتر ، ۲۰ میلی لیترلکه برگ آلترناریا / بلایت / لکه برگی آلترناریا / ریزش زودرس برگ
رشد میوه (چهل روز پس از مرحله قبلی)تبوکونازول ۵۰% + تریفلوکسی استروبین ۲۵% WG پروپینب یا زینب یا کاربندازیم ۲۵% + فلوزیلازول ۱۲.۵% SCبه ترتیب ۸۰ گرم، ۶۰۰ گرم، ۶۰۰ گرم، ۱۶۰ میلی لیتراسکب، پوسیدگی سیاه، لکه برگی آلترناریا
قبل از برداشت (۲۰-۲۵ روز قبل از برداشت)کاپتان یا زیرام متیرام ۵۵% + پیراکلوستروبین ۵% WGبه ترتیب ۶۰۰ گرم، ۶۰۰ میلی لیتر ، ۲۰۰ گرماسکب، لکه مگسی، حفره تلخ، لکه آلترناریایی، بلایت
پس از برداشتکوپر اکسی کلراید۶۰۰ گرمشانکر

نکات مهم محلول پاشی سموم درختان سیب

 • این برنامه محلول پاشی برای شرایط آب و هوایی معمولی است.
 • در صورت بارندگی شدید در عرض ۱۲ ساعت پس از سمپاشی، سمپاشی باید طی ۷ روز تکرار شود.
 • در مواقعی که احتمال بروز بیماری وجود دارد باید سم پاشی انجام شوند.
 • دودین را با سایر آفت کش ها/مواد شیمیایی مخلوط نکنید.
 • برای جلوگیری از حالت زنگ زدگی میوه و سایر اختلالات، سایر آفت کش ها / مواد شیمیایی / ریز مغذی / تنظیم کننده رشد / هورمون را با آفت کش های توصیه شده در بالا مخلوط نکنید. در صورت لزوم، می توان آنها را جداگانه اسپری کرد.
 • برگ های ریخته شده سیب باید در گودالی جمع آوری و تجزیه شوند یا برای اطمینان از تجزیه سریع برگ های آلوده، اسپری ۵ درصد اوره در کف باغ روی برگ های ریخته شده انجام شود.
 • زخم های نزدیک طوقه یا یقه درخت را با چاقو بردارید در فصل زمستان از چسب بردو یا هر رنگ دیگر بر پایه قارچ کش مس استفاده کنید.
 • برای کنترل پوسیدگی طوقه در فصل بارندگی کل درخت را در فاصله ۳۰ سانتی متری از تنه درخت با مانکوزب (۰.۳ درصد) محلول پاشی کنید.

توصیه هایی برای مقابله با خسارت ثانویه ناشی از تگرگ

 • ۱۰۰ گرم کاربندازیم یا ۶۰۰ گرم مانکوزب را بلافاصله پس از تگرگ در ۲۰۰ لیتر آب اسپری کنید.
 • ۲۰۰ گرم اسید بوریک + ۵۰۰ گرم سولفات روی + ۲۵۰ گرم آهک سریع را در ۲۰۰ لیتر آب ظرف ۳ تا ۴ روز از طوفان تگرگ اسپری کنید.
 • پس از ۱۰ تا ۱۲ روز، اسپری مواد ریز مغذی همراه با آمینو اسید توصیه می شود.
 • ۱ کیلوگرم اوره در ۲۰۰ لیتر آب روی باغ سیب آسیب دیده تگرگ اسپری کنید.

لطفا توجه داشته باشید

آفتکش های کاپتان؛ زیرام ، مانکوزب ، کاربندازیم، تیوفانات متیل، زینب ، مالاتیون و کلروپیرفروس توسط قطب های بزرگ کشاورزی ممنوع شده اند.

در ایران نیز برخی از سموم مانند مانکوزب، زیرام و کلروپیرفوس منسوخ شده اند. بنابراین از گزینه های جایگزین برای سموم فوق استفاده نمایید

مرحله رشدینام ماده شیمیاییمقدار سم در ۲۰۰ لیتر آببرای کنترل آفت
رشد تازه جوانه سبز (Half inch green tip)روغن امولسیون باغبانی۴ لیترکنه ها و شپشک ها
صورتی شدن جوانه (pink bud)تیاکلوپرید ۲۴% (بیسکایا)۱۰۰ میلی لیترتریپس
ریزش گلبرگاسپیرومزیفن یا هگزی تیازوکس (نیسورون)
اکسی دمتون متیل (متاسیستوکس)

مالاتیون
۶۰ میلی لیتر / ۲۰۰ میل لیتر
۲۰۰ میلی لیتر
۲۰۰ میلی لیتر
کنه
شته
شپشک ها
رشد میوه (گردویی شدن)فنازاکوئین
یا پروپارژیت
یا روغن امولسیون
۵۰ میلی لیتر
۲۰۰ میلی لیتر
۲ لیتر
کنه ها
رشد میوه (۲۰ تا ۳۰ روز بعد از مرحله قبلی)هگزی تیازوکس
یا (نیسورون)
اسپیرومسیفن
۲۰۰ میلی لیتر
۶۰ میلی لیتر
کنه ها
رشد میوه (۲۰ روز بعد از مرحله قبل)فنازاکوئین
یا
پروپارژیت
۵۰ میلی لیتر
۲۰۰ میلی لیتر
کنه ها
قبل از برداشت (۲۰-۲۵ روز قبل از برداشت)مالاتیون
یا متاسیستوکس
۲۰۰ میل لیتر
۲۰۰ میل لیتر
شته
شپشک
بعد از برداشتکلرو پیرفوس۴۰۰ میلی لیترشته (مخصوصا شته پشمی سیب)

نکاتی که باید به آن در محلول پاشی حشره کش توجه کنید

 • از تکرار همان حشره کش ها/ کنه کش ها خودداری کنید.
 • هنگام سمپاشی برای کنترل کنه ها روی درخت، منطقه آبریز را نیز برای اطمینان از کنترل بهینه اسپری کنید.
 • می توانید منطقه ریشه را با کلروپیرفوس به مقدار ۴ میلی لیتر در یک لیتر آب برای مبارزه با کرم های ریشه آبیاری کنید
 • روغن‌های معدنی باغبانی اگرچه توسط Dr.Y.S.Parmar UHF Nauni آزمایش شده‌اند و اساساً برای آفاتشپشک و کنه مورد نیاز هستند، اما تا به امروز توسط CIB و RC ثبت نشده‌اند.
 • حداقل اسپری حشره کش باید از فروردین تا خرداد برای ایمنی کفشدوزک ها، مگس سیرفید و سایر حشرات مفید انجام شود زیرا اغلب حشرات مفید معمولاً در این ماه ها فعال هستند.
 • برای نجات حشرات گرده افشان، هیچ سموم دیگری را روی شکوفه های باز شده اسپری نکنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )