همه چیز درباره گیاه باقلا

0

گیاه باقلا به دلیل متفاوت بودن شرایط اقلیمی و جوی، درجه حرارت محیط و خاک قابل کشت باقالا، در مناطق مختلف متغییر است. بهترین زمان کشت زمانی است که گرمای تابستان تمام شده و سرمای زمستان نیز شروع نشده باشد.

بنابراین بهترین زمان کشت برای کشت پاییزه نیمه دوم مهر تا اوایل آذر ماه می‎باشد، پیش از کشت بذر باقالا برای جلوگیری از توسعه و خسارت امراض خاکزی یا حشرات طی دوران سبز شدن و استقرار گیاهچه با یکی از سموم قارچکش (مانکوزب یا کاربندازیم به مقدار ۲ در هزار) ضد عفونی شود.

کاشت گیاه باقلا

به علت این که شرایط جوی و درجه حرارت در نقاط مختلف متفاوت است بنابراین زمان کاشت باقالا نیز در مناطق مختلف متغیر است زمان کاشت باقالا زمانی است که گرمای تابستان تمام شده و سرمای زمستان شروع نشده باشد.

با توجه به این موارد بهترین فاصله زمانی برای کاشت باقالا از نیمه دوم مهرماه تا اوایل آذرماه است با این وجود جهت کشت باقالا به تحقیقات انجام شده در هر منطقه و نظر کارشناس مربوطه توصیه می شود.

باقالا (به انگلیسی Broad bean) به ۳ زیر گونه تقسیم می شود: ۱ – باقالای ریز، ۲– باقالای متوسط، ۳ – باقالای دانه درشت.

معمولا از باقالای دانه درشت به عنوان سبزی استفاده می شود و از باقالای دانه ریز و متوسط به عنوان علوه جهت تغذیه دام ها و همچنین به عنوان کود جهت تقویت زمین استفاده می شود.

گیاه باقلا

مراحل کاشت گیاه باقلا

کیفیت آب:

با توجه به اطلاعات موجود، در صورتی که EC آب آبیاری بیشتر از ۴/۳ دسی زیمنس بر متر باشد باعث کاهش عملکرد باقالا می شود. توصیه می شود که EC آب ابیاری و خاک مورد نظر جهت کشت بیش از مقادیر مجاز نباشد .

در غیر این صورت لازم است براساس نظر کارشناسان نیاز آبشویی جهت کنترل تجمع نمک در پروفیل خاک و در طی فصل رشد لحاظ گردد.

بافت خاک: 

جهت کشت گیاه باقلا بهترین بافت خاک بافت نسبتاً رسی حاصلخیز و رسی شنی می باشد. چنانچه درصد رس خاک بیشتر یا کمتر از حد طبیعی باشد.

باید با نظر کارشناسان متخصص از کودهای آلی از جمله کودهای سبز و یا دامی (در صورت استفاده از کودهای دامی باید از پوسیده بوده آن مطمئن شد) جهت اصلاح خصوصیات فیزیکی خاک استفاده شود.

عمق خاک:

 با توجه به عمق نفوذ ریشه باقالا ، زمین انتخابی باید حداقل دارای ۳۰-۲۵ سانتی متر خاک زراعی بدون محدودیت باشد.

مقدارآب موجود:

 سطح زمین برای کشت باقالا باید متناسب با مقدار آب قابل دسترس باشد. مقدار آب مورد نیاز باید با توجه به عواملی نظیر نوع رقم، شرایط اقلیمی ، بافت خاک و روش آبیاری با نظر کارشناس مربوطه تعیین شود.

تناوب زراعی:

زمین مورد نظر جهت زراعت باقالا نباید در سال قبل زیر کشت باقالا بوده باشد. نوع تناوب مناسب با توجه به شرایط منطقه ای و عواملی نظیر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، آلودگی به بیماریها و علف های هرز و مسائل اقتصادی با نظر کارشناسان محلی تعیین شود.

رقم: 

بذر مرغوب باقالا باید از مراجع ذیصلاح و با نظر کارشناس منطقه انتخاب شود. با توجه به مزایای بذور اصلاح شده، توصیه بر استفاده از این بذور است در صورتی که آلودگی به بیماریهای پوسیدگی ریشه و بیماریهای بذر زاد به تایید مراجع ذیصلاح رسید، باید حتماً از بذور مقاوم استفاده شود.

آماده سازی بستر بذر: 

برای حصول بیشترین راندمان در زراعت باقالا باید اصول فنی و صحیح عملیات تهیه زمین و کاشت را در نظر گرفت. روش و نوع ادوات جهت آماده سازی زمین با توجه به عواملی نظیر زمان کاشت، اقلیم و بافت خاک می تواند در مناطق مختلف متفاوت باشد.

با این وجود به این نکات باید توجه کرد: ۱- عملیات آماده سازی در رطوبت مناسب انجام گیرد۲- با توجه به بقایای گیاهی و مدیریت محصول قبلی به گونه ای عمل نمود که این بقایا برای کشت و رشد باقلا ایجاد مشکل نکند.

۳- در صورت ایجاد کلوخه های نسبتاً درشت باید نسبت به دیسک زدن و خرد کردن آنها اقدام کرد.

 تعیین نیاز غذایی:

 برای تعیین نیاز خاک به مواد غذایی انجام آزمون خاک توسط آزمایشگاه خاک و آب در مناطق توصیه می شود.

کودهای قبل از کاشت:

 این کودها عمدتاً شامل کودهای نیتروژنه، فسفره و پتاسه(NPK ) و ریزمغذیها است نوع منبع کودی با توجه به عواملی نظیر زمان مصرف، شوری خاک و آب اقلیم ، سیستم آبیاری و بیولوژی خاک با نظر کارشناس مربوطه و دسترسی به این منابع می تواند انتخاب شود.

مقدار مصرف نیز با توجه به توصیه کودی براساس آزمون خاک و با لحاظ نظرات کارشناسان مربوطه باید باشد.

 تاریخ کاشت: 

به علت این که شرایط جوی و درجه حرارت در نقاط مختلف متفاوت است بنابراین زمان کاشت باقالا نیز در مناطق مختلف متغیر است زمان کاشت باقالا زمانی است که گرمای تابستان تمام شده و سرمای زمستان شروع نشده باشد.

با توجه به این موارد بهترین فاصله زمانی برای کاشت باقالا از نیمه دوم مهرماه تا اوایل آذرماه است با این وجود جهت کشت باقالا به تحقیقات انجام شده در هر منطقه و نظر کارشناس مربوطه توصیه می شود.

مقدار بذر و آرایش کاشت : 

میزان مناسب بذر زراعت باقالا در محدوده ۱۲۰ تا ۱۸۰ کیلوگرم درهکتار می باشد. این مقدار ممکن است درمناطق مختلف باتوجه به عوامل مختلف اقلیمی و زراعی تفاوت کند.

فاصله ردیفها با توجه به منطقه مورد کاشت ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر و فاصله بوته ها روی ردیف حدود ۱۰ تا ۲۰ سانتی متر میباشد براساس تحقیقات انجام شده کاشت دو ردیف بذر روی پشته بالاترین عملکرد را داشته است.

با این وجود مقدار بذر مورد نیاز درهکتار و الگوی کشت بذر گیاه باقلا برحسب رقم و منطقه و … متفاوت بوده و باید براساس نظر کارشناس مربوطه اقدام گردد.

ماشین کاشت: 

برای کاهش هزینه های کاشت و بهبود عملیات زراعی توصیه می شود که از بذر کارهای مناسب برای کشت بذر استفاده شود.

عمق کاشت: 

عمق کاشت بذر بستگی به عوامل متعدد مانند قدرت و سرعت رویش بذر، قوه نامیه بذر ، رطوبت خاک، بافت خاک، شرایط آب و هوایی، درشتی بذر و … دارد. مناسب ترین عمق کاشت باقلا در بیشتر خاکها ۵ تا ۷ سانتی متر است.

سایر مطالب:

آفات باقلا و راه های مبارزه با آن ها

 

مراحل داشت گیاه باقلا :

آبیاری: 

مقدار آب مورد نیاز بستکی به بافت و ساختمان خاک، شرایط آب و هوایی و … دارد. در خاکهای با بافت متوسط به دلیل نفوذ پذیری بیشتر خاک و تبخیر بیشتر آب از سطح خاک، مقدار مصرف آب بیشتر از خاکهای نیمه سنگین می باشد.

دور آبیاری برحسب روش کاشت متفاوت خواهد بود. باقلا به تنش رطوبت حساس است و عملکرد بذر آن کاهش می یابد با کمبود رطوبت تثبیت نیتروژن نیز کاهش می یابد.

برنامه ریزی آبیاری که شامل زمان و مقدار آبیاری است تابع عوامل متعدد مانند شرایط اقلیمی، خاکی، مرحله رشد، روش کاشت، روش آبیاری و دسترسی به منابع آبی می باشد و به طور کلی هر وقت گیاه احتیاج داشت و تشنه بود باید اقدام به آبیاری کرد.

مبارزه شیمیایی با علفهای هرز وجین علف های هرز: 

به منظور کنترل علف های هرز پهن برگ و باریک برگ باقلا از سموم مجاز قبل از کاشت و بعد از سبز شدن و استقرار گیاه با نظر کارشناس مربوطه استفاده شود .

با توجه به اینکه استفاده از سموم شیمیایی نتایج جبران ناپذیری دارد و نیز با توجه به ضرورت کاهش جمعیت بذر علف های هرز در باقلا حذف دستی یا وجین علف های هرز تا حد امکان در طی فصل رشد توصیه می شود.

جهت حذف علف های هرز بین ردیف ها و تهویه بهتر و همچنین خاک دهی پای بوته ها استفاده از کولتیواتور در مرحله بعد از استقرار کامل بوته ها تا زمانی که رشد آنها مانع از حرکت تراکتور در مزرعه نگردد توصیه می شود تعداد دفعات کولتیواسیون و زمان آن باید با نظر کارشناس منطقه تعیین شود.

کود سرک و محلول پاشی: 

با توجه به شرایط مزرعه و نظر کارشناس مربوطه جهت تقویت گیاه و افزایش محصول مصرف کود سرک در طی فصل رشد توصیه می شود جهت مصرف کود سرکت با توجه به نتایج آزمون خاک و نیز تاثیر مدیریت مصرف کود در کنترل آفات بیماریها و علف های هرز ضروری است که نظرات کارشناسان مربوطه لحاظ شود.

در برخی از خاکها به دلیل محدودیت خاکی و یا سایر موارد توصیه به استفاده از عناصر غذایی از طریق محلول پاشی است. زمان مصرف ادوات مورد نیاز و غلظت محلول پاشی و نیز امکان اختلاط آنها با یکدیگر و یا سموم شیمیایی نظر کارشناس مربوطه اخذ شود.

مبارزه با آفات:

 آفاتی نظیر کارادینا، شته سیاه باقالا و پرودینا ممکن است در طی فصل رشد ایجاد خسارت کنند. لازم است به طور مرتب کارشناسان محلی از مزرعه بازدید و در زمان لازم با استفاده از سموم مجاز اقدام به سم پاشی نمود. ضمناً استفاده از ارقام متحمل یا مقاوم به آفات توصیه می شود.

مبارزه با بیماریها: 

برای مبارزه با بیماری لازم است با مشاهده اولین علائم آلودگی با استفاده از سموم مجاز با نظر کارشناس مربوطه اقدام به سمپاشی نمود. لذا بازدید مداوم از مزرعه ضروری است.

جهت مبارزه با بیماریهای پوسیدگی ریشه توصیه می شود بذور قبل از کاشت با سموم مجاز و با نظر کارشناس مربوطه ضد عفونی شوند. برای مبارزه با بیماریهای ویروسی سمپاشی برعلیه شته ها و استفاده از ارقام مقاوم با نظر کارشناس مربوطه توصیه می شود.

 برداشت گیاه باقالا :

زمان برداشت: 

محصول باقالا را به دو صورت سبز و خشک می توان مصرف کرد. لذا بسته به روش مصرف زمان و روش برداشت متفاوت است. برداشت غلاف های سبز پیش از زرد شدن برگها یا غلاف ها و با دست انجام می شود.

برداشت دانه خشک باقالا زمانی است که اکثر غلاف ها به رنگ قهوه ای در آمده اند در این حالت محصول توسط دست و یا با کمباین مخصوص قابل برداشت است.

حمل و نقل باقالا : 

غلاف های سبز با انواع کیسه های کنفی و مشک و پلاستیکی حمل می شوند دانه های خشک باید توسط کیسه های کنفی و یا پارچه ای حمل شوند.

انبارداری گیاه باقالا : 

برای نگهداری بذر در انبار به مدت یکسال از انبار خنک (حدود ۲۰ درجه سانتیگراد ) و با رطوبت حدود ۱۱ درصد استفاده شود. بسته بندی و پخش صحیح بسته ها در انبار در افزایش قابلیت انبارمانی موثر است.

جهت جلوگیری از خسارت آفات انباری حبوبات به ویژه سوسک خانواده بروخوس توصیه می شود که انبار قبل از حمل بذور به آن با سموم مجاز ضدعفونی و پس از انتقال بذر به انبار در صورت مشاهده آفت از سموم مجاز با نظر کارشناس مربوطه استفاده شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )