آشنایی با ارقام مختلف ذرت

0

ارقام مختلف ذرت براساس معیارهای مختلف تقسیم بندی می شوند . رایج ترین آنها تقسیم بندی ارقام بر اساس گروههای مختلف رسیدگی می باشد که بدین ترتیب ارقام به  سه دسته زودرس ، میان رس و دیررس تقسیم می شوند.

آشنایی مختصری با مشخصات برخی از ارقام مختلف ذرت

طول دوره رشد ذرت‌ها روز متغیر بوده و از این جهت به ۳ گروه تقسیم می‌شوند:

  • ارقام زودرس
  • ارقام میان‌رس (متوسط رس)
  • ارقام دیررس

برای تعیین طول دوره رسیدگی ذرت، آن‌ها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنیم.

  • ذرت‌های دو منظوره و علوفه ای
  • ذرت‌های سوئیت و سوپرسوئیت

ذرت‌های سوئیت و سوپرسوئیت

  • ارقام زودرس
  • ارقام میانرس
  • ارقام دیررس

دوره رسیدگی با توجه به منظور برداشت متفاوت است.

  • برداشت علوفه‌ای: بین ۸۰ تا ۱۰۰ روز
  • برداشت دانه‌ای: بین ۱۱۰ تا ۱۴۵ روز

فائو واژه‌ای است که برای ذرت‌های علوفه‌ای و دو منظوره (با مصرف علوفه) به کار برده می‌شود و بیانگر طول دوره رسیدگی است.

دوره رسیدگیگروه FAOتعداد روز تا رسیدنمقدار نیاز حرارتی (درجه روز رشدGDD )
زودرس۴۰۰-۱۰۰۱۰۰-۸۰۱۳۱۵ – ۱۱۴۸
میان رس۶۰۰-۵۰۰۱۳۰-۱۰۱۱۵۳۸-۱۳۱۵
دیررس۹۰۰-۷۰۰۱۴۷-۱۳۱۱۷۶۰-۱۵۳۸
ارقام مختلف ذرت

فرمول بالا مربوط به درجه روز رشد( نیاز حرارتی) میباشد که براساس آن میتوان تاریخ کاشت مناسب ذرت را در هرمنطقه با توجه به رقم موجود تعیین کرد.

Tmax درجه حرارت ماکزیمم منطقه ، Tmin درجه حرارت مینیمم منطقه در طول دوره رشد میباشند. Tbase درجه حرارت پایه برای رشد گیاه میباشد که برای ذرت برابر با ۱۰ درجه سانتیگراد میباشد.

مطالب مرتبط:

علف های هرز مزرعه ذرت و مبارزه با آن ها

بیماری های مهم ذرت و مبارزه با آن ها

مشخصات ارقام ذرت

ردیفنام رقمگروه رسیدگیمنشا معرفیمشخصات
۱۷۰۴FAO 700آمریکا- یوگسلاوی سابقرقم دیررس از سال ۱۳۶۳ در سطح استان و کشور توسعه یافته- پایداری عملکرد خوب نیمه حساس به بیماری سیاهک معمولی ذرت
۲۷۰۳FAO 700ایران-کرج (سال معرفی اسفند )۱۳۹۱نسبت به رقم قدیمی ۷۰۴ پرمحصول تر و حدود ۵-۷ روز زودتراز رقم ۷۰۴ آماده برداشت میشود، دوام سبزینه ای (stay green ) بالا-در شرایط زارعین بطور میانگین با افزایش ۱۸۰۰کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به رقم ۷۰۴ برتری داشته است.
۳۷۰۵FAO 700ایران-کرج (سال معرفی اسفند )۱۳۹۱نسبت به رقم قدیمی ۷۰۴ پرمحصول تر و حدود ۷ روز زودتراز رقم ۷۰۴ آماده برداشت میشود، دوام سبزینه ای (stay green ) بالا-در شرایط زارعین بطور میانگین با افزایش ۱۴۰۰کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به رقم ۷۰۴ برتری داشته است. رطوبت دانه در زمان برداشت ۳-۲ درصد کمتر از ۷۰۴ و لذا امکان برداشت زودتر
۴۷۰۶FAO 700ایران-کرج (سال معرفی اسفند )۱۳۹۱از نظر رسیدگی شبیه ۷۰۴ بوده ولی پر محصول تر میباشد ، در مشاهدات سال جاری در کرج بیشترین تحمل را به گرما نسبت به سایر هیبریدها از خود نشان داده است . دوام سبزینه ای(stay green)  بالا-در شرایط زارعین بطور میانگین با افزایش۱۴۰۰کیلوگرم دانه در هکتار نسبت به رقم ۷۰۴ برتری داشته است. مقاومت نسبی به بیماری فوزاریومی بلال ونیمه مقاوم به سیاهک معمولی
۵دهقانFAO 400ایران – کرجهیبرید سینگل کراس زودرس- میان رس ، حدود ۲۰ روز زودرس تر از رقم رایج ۷۰۴ ، پایداری مناسب ، مناسب برای کشت دوم و کشت های تاخیری ، اولین هیبرید مقاوم به بیماری سیاهک معمولی ذرت

سایر ارقام مختلف ذرت

ردیفنام رقمگروه رسیدگیمنشا معرفیمشخصات
۶فجرFAO 260ایران – کرجهیبرید زودرس که در سال ۱۳۸۶ معرفی شده است ، مناسب برای کشت دوم در مناطق سرد ، حدود   20-15 روز زودرس تر از رقم رایج ۷۰۴ میباشد ، ارتفاع بوته حدود ۲۰۰ سانتیمتر ، میانگین عملکرد دانه ۱۱-۱۰ تن در هکتار
۷مبینFAO 400ایرانرقم هیبرید جدید میان رس ، متحمل به تنش گرما ، مناسب کشت برای مناطق گرم ، متحمل به ورس ، عملکرد دانه بالا ، حدود ۱۲ روز زودرس تر از رقم رایج ۷۰۴
۸ماکسیما MV 524 MAXIMA FAO 580مجارستان شرکت بولیهیبرید میان رس ، پایداری عملکرد بالا ، مناسب برای کشت در مناطق سرد و معتدل ، حدود ۱۰-۷ روز زودتر از رقم ۷۰۴ آماده برداشت میشود ، میانگین عملکرد۶۰ تن درهکتار ، دو منظوره
۹۶۶۶FAO 600کرواسی موسسه BCرقم متوسط رس ، حدود ۶-۵ روز زودتر از رقم رایج ۷۰۴ آماده برداشت میشود ، مقاوم به شکستگی ساقه و خوابیدگی بوته ، دو منظوره ، عملکرد بالا
۱۰۶۷۸FAO 600کرواسی موسسه BCرقم متوسط رس ، حدود ۵-۴ روز زودتر از رقم رایج ۷۰۴ آماده برداشت میشود ، مقاوم به شکستگی ساقه و خوابیدگی بوته ، دو منظوره ، عملکرد بالا
۱۱بولسون BOLSONFAO 600اسپانیا- توسط موسسه بذر POLEN ترکیه معرفی شدهاین رقم متوسط رس و در سال ۲۰۰۱ معرفی شده ، رقم مناسب برای برداشت ذرت بصورت سیلویی با عملکرد بالا
۱۲سایمون SIMONFAO 650توسط موسسه بذر POLEN ترکیه معرفی شدهاین رقم متوسط رس ، مقاوم به خوابیدگی بوته ، تحمل نسبتاً مناسب به تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی انتهای فصل دو منظوره

دیگر ارقام مختلف ذرت

ردیفنام رقمگروه رسیدگیمنشا معرفیمشخصات
۱۳ماکاری MACARIFAO 590فرانسه موسسه پانامرقم متوسط رس ، دارای ساقه ضخیم و با عملکرد بالای دانه و علوفه ، آرایش برگها بصورت عمودی ، تحمل بیشتر نسبت به سایر هیبریدها به گرما و خشکی
۱۴AS 73FAO 700مبدا لاین صربستان و مبدا هیبرید ایرانرقم هیبرید دیررس یکی از ارقام دارای عملکرد خوب دانه و علوفه
۱۵۶۴۴ FAO 650کرواسی شرکت اوسیکهیبرید میان رس تا دیررس ، طول دوره رشد برای علوفه ۸۵ روز ، متحمل به خشکی و خوابیدگی بوته ، تراکم مناسب ۸۵۰۰۰ بوته درهکتار
۱۶HIDOFAO 680ترکیه موسسه MAYهیبرید میان رس تا دیررس ، دارای ساقه ضخیم ، مقاوم به خوابیدگی بوته ، عملکرد علوفه بالا
۱۷TUONOFAO 600فرانسه موسسه پانامرقم متوسط رس ، دارای ساقه ضخیم و با عملکرد بالای دانه و علوفه
۱۸۶۷۷FAO 600یوگسلاوی سابق- توسط موسسه بذر ZEMUN POLJEهیبرید میان رس ، مقاوم به سیاهک معمولی ذرت ، ارتفاع بوته ۲۹۰ سانتیمتر و دارای پتانسیل عملکرد دانه در شرایط ایده آل ۱۵ تن درهکتار
۱۹۶۴۰FAO 600توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شدهرقم متوسط رس ، دارای پتانسیل عملکرد ۱۴ تن دانه و ۹۰ تن علوفه در هکتار ، آرایش برگها بصورت عمودی لذا تبخیر و تعرق از روی برگها کاسته میشود ، متحمل به تنش های خشکی
۲۰۵۴۰FAO 500توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شدهرقم متوسط رس ، متحمل به خوابیدگی بوته ، متحمل به بیماریهای ذرت ، دارای پتانسیل عملکرد ۱۲ تن دانه و ۸۵ تن علوفه در هکتار ، دوام سبزینه بالا تا مراحل رسیدگی

شما میتوانید برای مشاوره و خرید بذر ذرت به سایت شرکت کشاورزی معجزه سرخه مراجعه نمایید.

ردیفنام رقمگروه رسیدگیمنشا معرفیمشخصات
۲۱۷۷۰FAO 700توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شدهرقم دیرس و زیر مجموعه گروه ۷۰۰ دو منظوره دارای پتانسیل عملکرد ۱۵ تن دانه و ۹۰ تن علوفه در هکتار ، حساس به تنش های آبیاری ، دوام سطح سبز برگ بالا
۲۲۶۰۱۰FAO 600توسط موسسه بذر NS صربستان معرفی شدهرقم میان رس ، سازگاری و پایداری عملکرد خوب ، دومنظوره دارای پتانسیل عملکرد ۱۹ تن دانه در هکتار، ارتفاع بوته بالای ۳ متر لذا برای کشت در مناطق بادخیز توصیه نمیشود.
۲۳اگروئست(ESTAR ، ۷۳MAY81)FAO 700توسط موسسه بذر MAY ترکیه معرفی شدهرقم هیبرید دیررس یکی از ارقام دارای عملکرد خوب دانه و علوفه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )