مرور برچسب

تناوب زراعی

گل جالیز و روشهای پیشگیری غیر شیمیایی

گل جالیز ، انگلی مطلق و کامل است که در دسته ی گیاهان یک ساله ی علفی قرار دارند این گیاه زندگی انگلی دارد ،یعنی برگ و کلوروفیل ندارد پس قادر به ساختن غذای خود نیست و آب و مواد غذایی خود را از ریشه دیگر گیاهان میگیرد در نتیجه باعث کاهش…