مرور برچسب

بیماری پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی

بیماری موزاییک گوجه فرنگی و کنترل آن

این ویروس با آسیب رساندن به برگ ها، گل ها و میوه ها و ایجاد کوتولگی در کل گیاه گوجه فرنگی خسارت جدی وارد می کند. اگر گیاهان در موقع آلوده شدن جوان باشند خسارت وارد شده به آن ها شدیدتر است. آلودگی در مراحل بعدی رشد، خسارت کمتری به بار می…