مرور برچسب

PH سنج آب

ph سنج آب وسیله ای مفید اندازه گیری میزان اسیدی یا قلیایی بودن آب است تا با علم به آن بتوانیم حداکثر عملکرد سموم و کودهای شیمیایی را داشته باشیم

pH خاک و میزان آن برای گیاهان مختلف

در علم شیمی و کشاورزی pH عددی است که میزان اسیدی و یا بازی بودن یک محلول و یا PH خاک را می توان با آن عدد نشان داد. محدوده ی تغیرات pH بین صفر تا 14 است. محلولی که pH آن 0 باشد به شدت اسیدی و محلولی که pH آن 14 باشد به شدت قلیایی

کاربرد اسید سولفوریک در باغات پسته با هدف اصلاح شرایط PH خاک

در خرید اسید سولفوریک بایستی به باقیمانده فلزات سنگین مانند مس و جیوه، باقیمانده مواد مضر مانند سیانور و درصد خلوص اسید (که در قیمت موثر است) توجه شود.باغداران برای پی بردن به خلوص اسید میتوانند از رابطه بین وزن و لیتر استفاده نمایند. هرچه
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )