مرور برچسب

کود های حیوانی در اصلاح خاک

آیا شوری خاک اصلاح پذیر است ؟

شوری خاک یک مشکل بسیار مهم است که می تواند اثرات بسیار منفی را بر روی زمین های زراعی به وجود آورده و مشکلات بسیار مهمی را برای کشاورزان به وجود بیاورد و توجه به این موضوع لازم است تا اقدامات بسیار مهم و ویژه‌ای را برای مقابله با شوری…