مرور برچسب

کود دهی صحیح و برنامه غذایی گوجه فرنگی

با کود دهی صحیح و برنامه غذایی گوجه فرنگی دو برابر برداشت کنید

با کود دهی صحیح و برنامه غذایی گوجه فرنگی دو برابر برداشت کنید ،گوجه فرنگی به میزان کافی به عناصر غذایی برای تولید میوه نیاز دارد. به ویژه کلسیم، پتاسیم و ازت عناصر غذایی مهمی هستند. عدم تامین این عناصر غذایی به مقدار کافی موجب ضعیف شدن…