مرور برچسب

کودهای فسفره برای درختان پسته

اهمیت استفاده از کودهای فسفره برای درختان پسته

کودهای فسفره درختان پسته را معمولاً به عنوان کودهای ریشه ای و در فصل زمستان در اختیار درختان قرار می دهند و تقریباً در طول فصل رشد در بهار و تابستان کود فسفره ای در اختیار درختان قرار نمی گیرد. فسفر؛ عنصری ضروری برای رشد درختان پسته

کود فسفاته و کاربرد آن در کشاورزی

کود فسفاته بعنوان یک عنصر ساختمانی در ساخت اسیدهای نوکلئیک نقش دارد این اسید ناقل اطلاعات ژنتیکی در گیاه میباشد. بنابراین نقش مهمی در بازتولید گیاهی و فعالیت متابولیکی گیاه نقش دارد که به طور غیرمستقیم برعملکرد محصولات
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )