مرور برچسب

کوددهی گندم

بررسی و آشنایی باکودهای مورد نیاز گندم آبی

اهمیت آشنایی و چگونگی مصرف کودهای مورد نیاز گندم آبی بر کسی پوشیده نیست، اما مهم‌ترین مشکل و معضل مصرف کود، زمان، روش و میزان مصرف کود با توجه به نیاز کشت گندم در مراحل مختلف کشت است. آشنایی با کودهای مورد نیاز گندم آبی برای آشنایی

تاثیر ازت در گندم و نحوه مصرف آن

تاثیر ازت در گندم بر افزایش عملکرد و پروتئین دانه یعنی افزایش کمیت و کیفیت محصول اثر مستقیم دارد چون بیشترین نیاز گندم به ازت در مراحل پنجه دهی و ظهور خوشه و دانه بوده که با مدیریت صحیح مصرف و تقسیط کودسرک میتوان به آن دست یافت. نقش و
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )