مرور برچسب

کنترل بیماری پوسیدگی غلاف برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج

بیماری پوسیدگی غلاف برنج (Sheath Rot ) در اثر عوامل مختلف قارچی، باکتریایی و نیز برهمکنش بین ارگانیسمهاي مختلف به وجود می آید این بیماري به طور معمول موجب قهوه اي شـدن یا پوسیدگی غلاف برگ پرچم و تغییر رنگ دانه مـیشـود. بیماری پوسیدگی
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )