مرور برچسب

کمبود عناصر میکرو در خیار

کمبود عناصر میکرو در خیار گلخانه ای

کمبود عناصر میکرو در خیار گلخانه ای باعث کاهش و افت کیفیت محصول میشود و باعث ضررو زیان اقثصادی برای گلخانه داران هست. کمبود عناصر میکرو در خیار گلخانه ای عناصر میکرو خیار گلخانه ای به عناصر غذایی کم مصرف به مقدار
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )