مرور برچسب

کرونا و بازار کشاورزی

کرونا و تاثیر آن بر بازار کشاورزی

با شیوع بیماری اپیدیمیک کرونا ،همه بازارها و کسب و کارهای جهانی تحت تاثیر این بیماری قرار گرفته اند و به نوعی با بحران روبرو شده اند ،اما در این میان تاثیر کرونا بر بازارهای کشاورزی از همه بازار مهمتر است ،چرا که بر ارزاق عمومی و خوراک…