مرور برچسب

کاه گندم

کاه گندم و نقش آن در جیره گاوهای شیری

کاه گندم به عنوان علوفه مغذی غذای دام آنالیز خاصی دارد که دارای کل مواد مغذی قابل هضم برابر ۵/۴۲ درصد، دیواره سلولی برابر ۷۳ درصد، دیواره سلولی بدون همی سلولز برابر ۴/۴۹ درصد، لیگنین برابر ۸/۸ درصد، پروتئین خام ۸/۴ درصد و خاکستر ۶/۷…