مرور برچسب

چه زمانی از هورمون ریشه زایی استفاده کنیم

کاربرد هورمون های گیاهی در کشاورزی

هورمون های گیاهی مواد آلی هستند که به مقدار کم در قسمت های مختلف گیاه تولید می شوند و در فاصله ای از محل سنتز اثر خود را نشان می دهند. هورمون های گیاهی این مواد در فعالیت های بیولوژیکی همانند گلدهی، ریشه زایی، تشکیل و رشد

کاربرد هورمون ریشه زایی در تکثیر قلمه ها

هورمون ریشه زایی به هنگام تکثیر گیاهان از قلمه میتواند احتمال ریشه زایی را افزایش داده و به نسبت زمانی که از هورمون استفاده نمی شود ریشه ها بهتر و قوی تر در بستر کشت توسعه می یابند. هورمون ریشه زایی چیست؟ با این حال ریشه زایی بسیاری
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )