مرور برچسب

نهال پسته

زمان مناسب و روشهای متفاوت کاشت پسته

کاشت پسته در باغ به دو روش کشت مستقیم و کشت گلدانی انجام می پذیرد. بهترین زمان و بهترین روش کشت درخت پسته به شرابط محیطی و نحوه انتخاب شیوه کشت بستگی دارد. درختان پسته را به آسانی مي توان در اکثر خاک ها با بافت و جنس مختلف کاشت، به…