مرور برچسب

نفخ

عارضه نفخ و شیوه های درمان در گاو

عارضه نفخ یکی از بیماریهای گوارشی، تغذیه ای است. وجود برخی بیماری های دستگاه گوارش و یا مصرف گونه های خاصی از گیاهان میتواند باعث بروز نفخ گردد. در بررسی انجام شده در امریکا نفخ جزء چهارمین عامل ایجاد کننده مرگ ناگهانی معرفی شده است. در…