مرور برچسب

میکروارگانیسم شکمبه

نقش کربوهیدراتها درجیره گاو شیری

کربوهیدراتها درجیره گاو شیری، منبع اصلی انرژی برای میکروارگانیسم شکمبه هستند که بزرگترین بخش (60 تا70 درصد) از جیره غذایی یک گاو شیری را تشکیل می دهند. آنها بخش عمده ای از انرژی خالص مورد نیاز برای حمایت از نگهداری حیوان و تولید شیرهستند.