مرور برچسب

میوه فوجیا

پرورش اصولی درخت فوجیا

فوجیا درختی همیشه سبز بوده و بصورت چند ساله می باشد ، ارتفاع این درخت به یک تا هفت متر می رسد. بجز تولید میوه ، بطور گسترده به عنوان گیاه زینتی نیز پرورش داده می شود. فوجیا درختی همیشه سبز بوده و بصورت چند ساله می باشد ، ارتفاع این درخت…