مرور برچسب

مناسبات بین‌المللی کشاورزی

فصل تازه مناسبات بین‌المللی کشاورزی ایران با پیوستن به جمع بزرگان آسیا با همکاری فائو

سازمان خواروبار ملل متحد (فائو) با بیش از 194 کشور عضو در زمینه کاهش فقر و گرسنگی از طریق ارتقاء توسعه کشاورزی و بهبود تغذیه برای کمک به امنیت غذائی به معنای دسترسی همه مردم در همه نقاط جهان و در هر زمان به غذای مورد نیاز جهت یک زندگی سالم…