مرور برچسب

مقدار نیاز آب در درختان

مقدار نیاز آب در درختان

مقدار نیاز آب در درختان در طول زمان تغییر می کنند. مقدار آب آبیاری مورد نیاز درخت میتواند تحت تأثیر چندین عامل میباشد. برای موفقیت در استقرار و مدیریت درخت ، دسترسی درخت به مقدار آب مورد نیاز مهم میباشد. سن درخت : درخت تازه کاشته…