مرور برچسب

محصولات گلخانه ای

عوامل موثر در افزایش تولید محصولات گلخانه ای

یکی از عمده علت‌های بوجود آمدن صنعت گلخانه نیاز روز افزون به محصولات گلخانه ای و در عین حال محدود بودن زمین‌های زراعی و نیروی کار بود ، اما این تمام داستان نیست، کره زمین در دهه‌های اخیر با مشکلی به نام کم آبی مواجه است و این شاید دلیل…