مرور برچسب

مبارزه با کنه سیکلامن توت فرنگی

کنه سیکلامن توت فرنگی و راه های کنترل آن

کنه سیکلامن توت فرنگی کنه سیکلامن توت فرنگی  Phytonemus pallidus fragariae بـا آسیب رسـاندن بــه برگ هـا و میوه ها به طــور مسـتقیم یـا بـا پاییـن آوردن کیفیـت میـوه و بازارپسـندی آن (ماننـد بدشـکلی و دفرمه کردن میوه‌ها) به طـور…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )