مرور برچسب

مبارزه با کرم ساقه خوار ذرت

کرم ساقه خوار ذرت و چگونگی کنترل آن

کرم ساقه خوار ذرت کرم ساقه خوار ذرت  اروپایی Ostrinia nubilalis ، حشراتی ﭘﻠﯽﻓﺎژ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ دارد. و در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺣﺪود 200 ﮔﻮﻧﻪ ﮔﯿﺎه ﺧﺴﺎرت وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ. در شمال و شمال غرب کشور کرم ساقه خوار اروپایی از جمله آفات اصلی ذرت می‌باشد، که…
Call Now Buttonتماس با ما ( اینجا کلیک کنید )