مرور برچسب

مبارزه با آفت مگس زیتون

آشنایی با انواع آفت ها و بیماری های زیتون

انواع آفت ها و بیماری های زیتون برای کسانی که این درخت را پرورش می.دهند مهم است. زیتون درختی نیمه گرمسیری و بومی.منطقه مدیترانه است. نهال زیتون در صورت محافظت مناسب می.تواند به مدت طولانی تا ۱۰۰۰ سال عمر کند. انواع آفت ها و

آشنایی با چگونگی کنترل آفت مگس زیتون

آفت مگس زیتون مهمترین آفت زیتون در دنیا بوده و به عنوان یک تهدید جدی در مناطق زیتون‌خیز دنیا به شمار رفته و یکی از آفات چند نسلی اختصاصی درختان زیتون می‌باشد. آفت مگس زیتون برآورد صورت گرفته از میزان خسارت مگس میوه زیتون برابر با ۵
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )