مرور برچسب

مبارزه با آفات و بیماری های خرما

مهم ترین آفات و بیماری های خرما

شناخت و کنترل آفات و بیماری های خرما ، با توجه به اهمیت خرما در ایران چون خرما جزء معشیت خیلی از کشاورزان استان های جنوبی بوده از اهمیت زیادی برخورداراست. حفظ کیفیت خرما در مراحل کاشت، داشت و برداشت در برابر بیماری ها و آفات بسیار مهم
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )