مرور برچسب

ماشین برداشت پنبه

چگونگی و آشنایی با عملیات آبیاری پنبه

عملیات آبیاری پنبه باید طوری تنظیم گردد که بین سطح برگ رشد رویشی) و تولید غوزه (رشد زایشی) توازن مناسبی وجود داشته باشد، یعنی ضمن اینکه رشد رویشی را محدود می کند اثر سوء بر روی عملکرد نداشته باشد. عملیات آبیاری پنبه به طور کلی روش‌ها

ماشین های مکانیزه برداشت محصول در کشاورزی و معرفی انواع آن ها

ماشین های مکانیزه برداشت در کشاورزی نه تنها هزینه های ابتدایی را کاهش می دهد، بلکه باعث افزایش عملکرد نیز خواهد شد. اغلب کشورهای جهان که امروزه در کشاورزی بسیار موفق هستند و بخش عمده ای از درآمد کشور را بر پایه ی کشاورزی به دست می آورند،
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )