مرور برچسب

لکه برگی هویج

درباره بیماری لکه برگی آلترناریایی هویج

بیماری گیاهی بلایت آلترناریای یا لکه برگی آلترناریایی هویج یکی از بیماری های مخرب روی هویج است. این بیماری باعث کاهش محصول و اندازه ریشه می شود. هویج های خسارت دیده در زمان برداشت در داخل خاک باقی می مانند و باعث اخلال در روند برداشت می…