مرور برچسب

قیمت کود فضله کبوتر

کود کبوتری و ویژگیها و خواص آن در کشاورزی

کبوتر Pigeon با نام علمیColumbidae متعلق به خانواده پرندگانی تنومند و سالم با گردن کوتاه، منقار کوتاه و باریک است که در درجه اول از دانه ها، میوه ها و گیاهان تغذیه می کنند. کود کبوتری Pigeon droppings fertilizerنوعی کودبسیار قلیایی بوده و…