مرور برچسب

قوچ افشاری

معرفی گوسفند نژاد افشاری

گوسفند نژاد افشاری كه يكي از منابع مهم ژنتيكي در بخش گوسفندان كشور بوده و صفات و خصوصيات توليدي بالقوه با ارزشي را دارا است. تاكنون مورد بررسي دقيق كارشناسي قرار نگرفته است. و لذا كمتر منبعي را در بين ادبيات پرورش…