مرور برچسب

فروت ست

درباره فروت ست!

فروت ست فرایندی است که در آن گلها به میوه تبدیل می شوند و اندازه احتمالی میوه مشخص می شود. فروت ست پس از پخش شدن گرده از قسمتهای گل نر (بساک ها)(بساک به بخشی از پرچم گل گفته می‌شود) و نشستن بر روی قسمت های گل ماده پذیرنده (کلاله ها)، باعث…

زنگار سیب و راههای درمان آن!

زنگار سیب یعنی خسارت به سلول های اپیدرم میوه که در ۳۰ تا ۴۰ روز بعد ریزش گلبرگ به وقوع می پیوندد. یک لایه قهوه ای رنگ از سول های چوب پنبه ای شده در پایین ترین لایه اپیدرم تشکیل می شود. به دنبال رشد سلول های چوب پنبه ای تمامی این سلول ها…