مرور برچسب

فرصت‌های تجاری غیرنفتی ایران و ایتالیا

فرصت‌های تجاری غیرنفتی ایران و ایتالیا بررسی می‌شود

با توجه به چارچوب جدید اقتصادی ایران و تاکید بر فعالیت در فرصت‌های غیر نفتی گفتگویی با رویکرد کسب و کار با عنوان "روابط ایتالیا و ایران و محوریت نقش بنگاههای کوچک و متوسط و حمایت های اتحادیه اروپا میان دو کشور انجام می‌شود. به…