مرور برچسب

فرآورده های گاومیش

پرورش گاومیش ؛ ظرفیتی قابل توسعه در گلستان

به گفته کارشناسان حوزه دامپروری گلستان، پرورش گاومیش در این استان با وجود دارا بودن ظرفیت های بکر نیازمند حمایت بیشتر و همه جانبه از این حرفه در راستای رونق صنعتی آن و ایجاد فرصت های شغلی جدید در منطقه است.