مرور برچسب

عوامل موثر در پنجه زنی گندم

اصول کود دهی گندم و جو در مرحله پنجه زنی

زمان بندی صحیح مصرف کود در مرحله پنجه زنی گندم و جو برای افزایش جذب عناصر غذایی، افزایش بهره وری محصول و تولید محصول سالم اهمیت زیادی دارد. کود دهی در مرحله پنجه زنی گندم و جو از مهمترین مراحل رشدی که میتواند اثرات زیادی در افزایش
تماس با ما ( اینجا کلیک کنید )