مرور برچسب

علف کش

روش های مبارزه با علف هرز

علف هرز به هر گیاهی گفته می شود که به غیر از گیاه اصلی کاشته شده در مزرعه روییده شود بعضی از گیاهان ماهیتاً علف هرز می باشند. مثل یولاف و پیچک صحرایی ولی بعضی از گیاهان فقط در شرایط خاص، علف هرز می باشند. مثلاً در مزرعه گندم، رشد گیاه جو…

روش تشخیص قابلیت اختلاط سموم کشاورزی با یکدیگر

اختلاط سموم کشاورزی یک مبحث کاملا تخصصی می باشد. این بدین معنی نیست که اختلاط سموم نبایست انجام پذیرد، بلکه می بایست با دقت و آگاهی از تاثیر هر کدام انجام پذیرد. در بحث زیر سعی شده خلاصه ایی از نکات عمومی و مهم تر ارائه گردد منتهی توصیه…