مرور برچسب

علائم پنومونی مادر مصنوعی

قارچ آسپرژیلوس و پنومونى در جوجه‌ها

تعداد کمی از گونه‌های قارچی به‌عنوان پاتوژن‌های متداول پرندگان محسوب می‌شوند و در گروه Eumycota در دسته قارچ‌ها قرار می‌گیرند. مایکوزها نسبتاً بیماری‌های غیرمتداولی هستند. آسپرژیلوس، کاندیدیازیز و درماتوفیتوز به ترتیب به‌ عنوان متداول‌ترین…