مرور برچسب

شکر سفید

قیمت مصوب شکر ۶۶۵۰ تومان تعیین شد.

به گزارش ثمر اقتصادی ستاد تنظیم بازار حداکثر قیمت مصوب شکر تولید داخل درب کارخانه را به‌ازای هر کیلوگرم به‌صورت یکسان برای مصارف صنف و صنعت و عمده خرید خانوار را معادل 6هزار و 650 تومان تعدیل کرد. همچنین حداکثر قیمت مصوب شکر مصرف‌کننده…