مرور برچسب

شوری خاک

کیفیت آب کشاورزی ، مدیریت و اصلاح آن

کیفیت آب کشاورزی معیارهایی که کیفیت آب کشاورزی را تحت تاثیر قرار می‌دهند شامل: شوری یا مقدار املاح، مقدار سدیم نسبی، میزان کربنات و بی‌کربنات و عناصر سمی می‌باشد. شوری یا مقدار املاح اگر مقدار شوری آب از حدی بیشتر شود کیفیت آب…

آیا شوری خاک اصلاح پذیر است ؟

شوری خاک یک مشکل بسیار مهم است که می تواند اثرات بسیار منفی را بر روی زمین های زراعی به وجود آورده و مشکلات بسیار مهمی را برای کشاورزان به وجود بیاورد و توجه به این موضوع لازم است تا اقدامات بسیار مهم و ویژه‌ای را برای مقابله با شوری…