مرور برچسب

شمشاد

آشنایی با انواع هرس درختان و فواید آن‌

هرس درختان یکی از متداول‌ترین کارها برای حفظ و نگهداری از فضای سبز است. باوجودآنکه درختان جنگلی با تنها تغییراتی که طبیعت در آن‌ها ایجاد می‌کند به‌خوبی رشد می‌کنند، درختان و بوته‌هایی که در شهرها و باغ‌ها کاشته می‌شوند نیاز به توجه بیش‌تری…